Successierechten tarieven in Vlaanderen - BeforeYouGo.be
tarieven succesierechten vlaanderen

Tarieven successierechten Vlaanderen

Vlaams GewestDe tarieven voor de berekening van de successierechten verschillen van gewest tot gewest. De woonplaats waar de erflater het langst heeft gewoond de laatste vijf jaar van zijn leven, is doorslaggevend.

De erfgenamen in rechte lijn zijn de afstammelingen van de overledene (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen) en zogenaamde ‘ascendenten’ (ouders, grootouders,..).

Bedrag in euro  Tarief 
 0,01 tot 50.000 3 % 
 50.000,01 tot 250.000 9 % 
 Boven de 250.000 27 % 

Specifiek voor het Vlaamse Gewest is er de opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen, waardoor de erfgenaam 2 keer kan genieten van het laagste tarief.

Nog een toemaatje voor mensen die wonen in het Vlaamse Gewest: de gezinswoning is vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Voor feitelijk samenwonende partners geldt deze vrijstelling enkel als ze reeds 3 jaar feitelijk samenwonen. Deze vrijstelling geldt niet voor samenwonenden die familie zijn in rechte lijn of gelijkgestelden.

VOORBEELD IN RECHTE LIJN, TUSSEN ECHTGENOTEN EN TUSSEN SAMENWONENDEN
successierechten-man-vrouw Erfgenaam X erft 200.000 euro netto (de schulden* zijn reeds van het bruto bedrag afgetrokken).
Deze erfenis bestaat voor 150.000 euro uit onroerende en voor 50.000 euro uit roerende goederen. De toepassing van de tarieven gebeurt als volgt: Roerend gedeelte: 50.000 euro Op deze 50.000 euro is het tarief van 3 % van toepassing. De successierechten op dit gedeelte bedragen 1.500 euro. Onroerend gedeelte: 150.000 euro Op de eerste schijf van 50.000 euro is het tarief van 3 % van toepassing. Op de resterende schijf van 100.000 euro is het tarief van 9 % van toepassing. De successierechten op het onroerende gedeelte bedragen 1.500 euro + 9.000 euro, zijnde 10.500 euro.

Bekijk de infografiek

Als je weet dat een standaard uitvaart vandaag de dag tussen de 4.000 en 7.000 euro kost, is het misschien een goed idee om nu al eens over een uitvaartverzekering na te denken. Op dela.be kan je een premieberekening uitvoeren.

Op dela.be kan je tevens berekenen hoeveel je vandaag de dag betaalt voor jouw persoonlijke uitvaart via de uitvaartkostencalculator.

De schulden worden eerst aangerekend op het roerend gedeelte, dus op de ‘verplaatsbare’ goederen. Deze regel kan echter worden geschrapt wanneer de nabestaanden kunnen aantonen dat een schuld specifiek verbonden is aan een onroerend goed (huis, grond, ...) uit de nalatenschap van de erflater.

Sinds 1 januari 2001 worden samenwonenden in het Vlaams Gewest op fiscaal vlak gelijkgesteld met gehuwden.

Wanneer ben je ‘samenwonend’?

  • Als je op de dag van het openvallen van de nalatenschap (wanneer jouw partner sterft) met de erflater wettelijk samenwoont. Dan moet je wel een officiële verklaring van wettelijke samenwoning kunnen voorleggen.
  • Als de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap ten minste 1 jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een ‘gemeenschappelijke huishouding’ mee voeren.

Wat is het verschil tussen wettelijke en feitelijke samenwonenden?

  • Feitelijk samenwonenden: 2 partners die samenwonen zonder formaliteiten
  • Wettelijk samenwonenden: 2 partners die samenwonen en daarvoor een wettelijke samenwoningsovereenkomst hebben getekend bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin ze wonen. Dit kan enkel voor ongehuwde partners.

Ook de relatie stiefouder-stiefkind en de relatie zorgouder-zorgkind werd fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Zij worden tevens belast aan hetzelfde tarief als dat van tussen ouders en kinderen (voor zover voldaan aan bepaalde voorwaarden). Dit tarief is slechts geldig voor één generatie. Bij volle adoptie is het tarief in rechte lijn ook van toepassing.

Verminderingen:

  • Voor erfdelen kleiner dan 50.000 euro zijn er nog verminderingen van toepassing.
  • Ook kinderen onder de 21 jaar genieten van een bijkomende vermindering.

Dit is een ‘restcategorie’ voor al wie niet onder de categorie ‘rechte lijn’ of ‘broers en zussen’ valt. Het kan dus zowel om familieleden als vreemden gaan.

Bedrag in euro Tarief 
0,01 tot 75.000 45 % 
75.000,01 tot 125.000 55 % 
Boven de 125.000 65 % 

VOORBEELD TUSSEN ANDERE PERSONEN
successierechten vlaams gewest
Een erfenis van 100.000 euro wordt verdeeld onder 2 neven (erfgenaam A krijgt 40.000 euro en erfgenaam B krijgt 60.000 euro).

De successierechten worden berekend op de som van de netto-bedragen (100.000 euro). In dit geval betekent dit dat de verschuldigde successierechten 47.500 euro bedragen. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld volgens de grootte van de netto-verkrijging.

Voor erfgenaam A betekent dit dat 40% van dit bedrag dient betaald te worden, zijnde 19.000 euro. Erfgenaam B betaalt 60%, zijnde 28.500 euro.

Er zijn verminderingen van toepassing voor erfdelen tot € 75.000.

Bekijk de infografiek